اینوبینو

بازاریابی | اینوبینو

جذب مشتری

جذب مشتری یا حفظ آن چیست؟

جذب مشتری یا حفظ آن چیست؟ جذب مشتری یعنی فعالیت ها و اقداماتی که شرکت ها و سازمان ها برای کاهش تعداد خطاهای مشتری انجام می دهند. هدف از برنامه های حفظ مشتری کمک به شرکت ها برای حفظ هرچه بیشتر مشتری است ، اغلب از طریق وفاداری مشتری و ابتکارات وفاداری به برنددر اینجا […]