اینوبینو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 5989
اینوبینو
66راس میش جوان اصیل شال

توضیحات آگهی

66راس میش جوان اصیل شال

66راس میش جوان اصیل شال 17رس بره داردوتاازمیش هادوقلوزاییدن مابقی آبستن مایع کردبفروش میرسدبه صورت یکجا

شماره تماس: ۰۹۳۹۵۸۴۸۳۷۷