اینوبینو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 5506
اینوبینو
دام گوسفند

توضیحات آگهی

دام گوسفند

گوسفندشال بره قوچ شالی اصیل میش بره دار یامیش آبستن یا بره ماده یاشیشک یابز یابزغاله یابره نرخواست درخدمتم شال یاافشار 09190459640اینم شماره تماسم هستش بهترین نژادو از مابخواهید