اینوبینو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 5471
اینوبینو
فروش زمین بحرجاده الوندمحدوده شهر

توضیحات آگهی

800,000,000 تومان

متراژ 2,000
نوع کاربری کشاورزی
قیمت هر متر 400,000
زمین2000مترمتری400/000تومان الی 1هکتارفروشی بحر جاده متری1000/000تومان برای کاربری پمپ بنزین قابل اجرا درصورت پیگیری سندتک برگ برق سرجاده تماس9193861544

شماره تماس: ۰۹۹۲۹۶۰۲۲۱۴