اینوبینو
اینوبینو
سامسونگA92باکیفیت عالے/ویتنامی4gفول2020شیکLTEاندروید10جدید

توضیحات آگهی

2,700,000 تومان
سراسر ایران


وضعیت کالا نو

⭕️⭕️ســامـــســـونـــــگ A 9 2 فـــول کـپی⭕️⭕️
↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙
⭐️⭐️جــنـس درجـه دو،وبـی کـیـفـیـت به هـیـچ عـنـوان نـداریـم⭐️⭐️
↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙

⏪⏪⏪شـــیـــک تـــــریــــــن مـــــدل ســــال⏩⏩⏩

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
⭐️⭐️⭐️⭐️ ا ر ســــا ل ا ز تـــهــــر ا ن⭐️⭐️⭐️⭐️
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

⬛️ ⬛️ا ر ســا ل بـــه تـــمــام نـــقـــاط ا یــــــر ا ن ⬛️ ⬛️

▒▒▒ بـــا خـــیـــال راحـــت خـــریــد کـــنـــیــد▒▒▒

⭕️ ⭕️ ســامـــسـونــــگ  A92 2020 فــول کــپــی ⭕️ ⭕️

فروش گوشیهای سـامـسـونـگA92طرح اصـلی بـاکـیـفـیـت عـالـی جدیدترین مدل سامسونگ ورژن 2020

⬜️ ⬛️ samsung A92 2020 ⬜️ ⬛️

‼️ایــن بــار انـحـصـاری تـوسـط مـوبـایـل ایــران وارد مـیـشــود((ویـتـنـامے))‼️

⭐️ ⭐️ ⭐️ ســــا خــت و یــتــنــا م ⭐️ ⭐️ ⭐️

◆◆◆◆بــا کــیــفــیــت بــا و ر نـــکــر د نـــی◆◆◆◆

◀◀ جـــد یـــد تــــریـــن مــدل ورژن2020 ▶▶

↙️ ↙️ شــــیــک و جــذاب تــریــن مـــدل ســال↘️ ↘️

⬛️ ⬜️  مــخــصـــو ص مــشــکــل پــسنــدان ⬛️ ⬜️

⭐️⭐️⬇️مــــشــخـــصـــات سـامـسـونـگ A92⬇️⭐️⭐️

↙️↙️ اجــرا کــردن بــرنـامـه هــا وبـازیــهــا

↙️↙️حـافـظه داخـلی16گـیـگ(قابـل ارتــقا)

↙️↙️صـفـحـه نـمـایـش 5’6ایـنـچ بـاکـیـفـیـت عـالـی فولHD

↙️↙️انـدرویـد دسـتـگـاه 10(بـالاتـریـن وبـهـتـریـن حـالـت)

↙️↙️دوسـیـمـکارت هـمـزمـان فـعــال

↙️↙️ایـنـتـرنـت دستـگـاه فـورجـیLTE

↙️↙️صـفـحـه نـمـایـش تـمـام صـفـحـه بـاکـیـفـیـت عـالــی

↙️↙️سـی پـی یـوهشت هـسـتـه ای قـدرتـمـنـد

↙️↙️بـاتــری دسـتـگـاه3500هـزارمـیـلی امــپــرFull

↙️↙️سـاپـورت کـارت حـافـظـه تا128گـیـگ

↙️↙️دوربــیــن اصــلـی13مـگـاپـیـکـسل باکـیـفـیـت بـالا

↙️↙️دوربـیـن سـلـفـی13مگـاپـیـکـسـل بـاکـیـفـیـت بـالا

↙️↙️دوربـیــن باقابلیت زوم(نزدیکی)تا4برابر

↙️↙️دوربـیـن چــهـار گـانـه شـیک وبـاکـیـفـیـت

↙️↙️دارای بـلـوتـوث نـسخـه4جــدیــدفـول

↙️↙️مـقــاوم در بــرابــر ضــربــه و اب

⭕️ ⭕️ زبــــان دســـتـــگـــاه == فـــارســــے⭕️ ⭕️

⭐️ ⭐️ جـــدیـــد و بــروز تـــریــن گــوشــی ⭐️ ⭐️

▒▒▒ تــــعــــداد مــــحــــد و د▒▒▒

⬜️⬛️ســـــــاخـــت ویــتـــنـــام بـا کـیـفـیـت عـــالــــی⬜️⬛️

️️   ↩ ↩ ا ر ســـا ل بــه تــمــام نــقــاط ایـــران ↩ ↩

⭐️قـیـمـت ایــن مـحـصـول=2700/000تــومــان⭐️
◆◆◆دو مــیــلیــون و هـفـتصــد هـزارتـومـان◆◆◆

⭕️⭕️ ا ر ســال بـه هــمــه شـهـرسـتـانـهــا

⭕️⭕️ا ر ســــا ل2 ســـاعـتــه بــه تـــهــران

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
⭐️⭐ ا ر ســـــــــــــا ل ا ز تـــــهــــــر ا ن⭐️⭐
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
◆◆◆◆

↩ ↩ ر یـــــجـــــســــــتــــــر شــــــده ↩ ↩

______________________________________________

↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙
⭐️⭐️شـــمـــاره تــــلــــفـــن دفـــتــــر فــروش⭐️⭐️
⭕️⭕️0 2 1 – 5 5 9 3 6 7 7 1⭕️⭕️
⭕️⭕️0 9 2 2–1 5 3 0 7 5 2⭕️⭕️
↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙↙

______________________________________________
⭐️⭐️فـقـط بـرای تـهـران پـرداخـت درب مـنـزل مـیـبـاشــد⭐️⭐️
______________________________________________

شماره تماس: ۰۹۲۲۱۵۳۰۷۵۲