اینوبینو
تماس بگیرید
شماره آگهی: 4193
اینوبینو
منشی خانم با فن بیان قوی

توضیحات آگهی

جهت جوابگوی تلفن حقوق 2 میلیون محدوده مارلیک ساعت کاری 9 تا 16 مکان :مغاذه مصالح فروشی فوم های سقفی لطفا فقط تماس بگیرید پیام جوابگو نیستیم