اینوبینو
اینوبینو
سرمایه گذاری در ملک

توضیحات آگهی

خرید و فروش ملک در منطقه 10 تهران

تضمین سود و پرداخت سود همزمان با تنظیم قرارداد

شرعی و قانونی
کلیه امـور زیر نظر شما
بازدهــی بالا در مــدت کوتاه
سـند مـلکی 6 دانگ به نام شمـا

تیمی مجرب و حرفه ای در امور سرمایه گذاری
با رزمه ای کاری قوی و مشخص

شماره تماس: ۰۹۱۲۹۳۴۱۳۳۹