اینوبینو
اینوبینو
200 متر زمین در نمک آبرود (محمد حسین آباد)

توضیحات آگهی

سند تک برگ
جواز دارد
داخل بافت مسکونی