اینوبینو
اینوبینو
خانوم مجرد ۱۸ تا ۳۵ سال مجرد جهت نظافت اشپزی

توضیحات آگهی

خانوم مجرد تر و فرز و زرنگ جهت نظافت و آشپزی با بیمه و در امد کافی